Volg het nieuws van Our Earth:

Dierenwelzijn op de eerste plaats!

De publieke opinie over het houden van dieren verandert. De samenleving staat meer en meer kritisch tegenover het houden van dieren, en ook in recente wetsvoorstellen zien we dit terug. In onze optiek is een kritische houding essentieel voor verbetering. Daarbij dient dierwelzijn voorop te worden gesteld, en moet de expertise van dierhouders beter benut worden bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving en beleid.

Aanleiding

De laatste jaren worden met regelmaat wetsvoorstellen gedaan (en aangenomen) die op dierwelzijn geen enkele positieve invloed hebben, maar wel het houden van dieren beogen te beperken. Denk bijvoorbeeld aan de positieflijst: diersoorten waarmee er zich nauwelijks problemen voordoen wil men verbieden, en diersoorten waar juist het zwaartepunt van de welzijnsproblematiek ligt stelt men vrij van beoordeling. Tot nu toe hebben wij als particuliere en professionele dierhouders steeds alleen achteraf gereageerd middels juridische procedures. Omdat deze wetsvoorstellen voor een rechter steeds geen stand weten te houden, en bovendien niet het welzijn van dieren als voornaamste kernwaarde hebben zijn wij van mening dat input vanuit professionele, én particuliere experts cruciaal is. Wij zetten ons in voor goede voorlichting van – en communicatie met – beleidsmakers in Nederland en Europa

Doelen van Our Earth:

Door onze goede contacten met zowel Nederlandse als Europese politici zetten wij ons in voor wetgeving welke gebaseerd is op wetenschappelijke gegevens en dierwelzijn als eerste uitgangspunt heeft. Een open, respectvolle dialoog is hierbij de belangrijke basis.

We helpen particuliere houders en verenigingen de mogelijkheden te vinden om deel te nemen aan conservatieprojecten en hebben als kernwaarde dat het houden van dieren ook de bescherming van dieren en hun herkomstgebieden zou moeten ondersteunen al dan niet via een commerciële weg.

Ten behoeve van het voortbestaan van de houderij is het belangrijk dat de kennis die binnen verenigingen aanwezig is op een gemakkelijke manier kan worden vastgelegd en gedeeld. Het belang van dierwelzijn en toekomstbestendigheid gaat hierbij voor op ieder ander (al dan niet persoonlijk) belang.

Link: Volg het laatste nieuws van Our Earth

All images and text are © Savannah Kat Fokkers Club NL